Algemene informatie stichting

Doelstelling

Het museum heeft als doelstelling het tentoonstellen en onderhouden van een omvangrijke verzameling op het gebied van het Nederlandse openbaar vervoer.

Historie

Het museum is opgericht in april 2003 door een aantal bevlogen mensen die het openbaar vervoer een warm hart toedroegen. Zij verzamelden veel materiaal waarmee een klein museum aan de Jetze Veldstraweg in Ouwsterhaule werd ingericht. Op 11 december 2003 werd de stichting Nationaal Openbaar Vervoer (NOV) Museum opgericht. Naast het opbouwen van een omvangrijke verzameling attributen, documentatie en schaalmodellen op het gebied van het openbaar vervoer werden er ook oude, historische autobussen verkregen, die veelal in het openbaar vervoer waren gebruikt. Veel van het materiaal is door schenkingen verkregen.

In de loop van de jaren is de verzameling uitgegroeid tot een volwaardig museum, waarin een goed overzicht te vinden is van alle facetten van het openbaar vervoer in Nederland, zoals dat zich in verschillende regio's van het land heeft voorgedaan. Daarbij wordt aandacht besteed aan het vervoer met autobussen, treinen, trams en openbare veren. Het museum heeft in de periode 2009 tot en met 2011 een grondige verbouwing ondergaan en voldoet daardoor aan alle eisen die tegenwoordig aan een museum worden gesteld.

Bestuur

Het stichtingsbestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter:  S. Hulzinga
Secretaris:  J. Oudhuis-Osinga
Penningmeester: A.C. Vonk
Hoofd techniek: W. Hospes
Hoofd plaatwerkerij: S. Heilijgers

Fiscaal nummer:

De stichting is ingeschreven onder nummer 8168.05.593

Beleidsplan

Er is een beleidsplan voor de jaren 2013 tot en met 2018 opgesteld. Daarin worden de volgende onderwerpen behandeld.

1. Voorwoord
2. Ontstaan en geschiedenis NOV Museum en beschrijving collectie museum
3. Beheer en behoud collectie
4. Publiekstaak
5. Educatie
6.  Bedrijfsvoering
7. Zorg en re-integratie
8 Leerproject restauratie autobussen

Geïnteresseerden kunnen een kopie van het beleidsplan opvragen bij de stichting.

Personeel

De stichting heeft één part-time personeelslid in dienst. Op de beloning is de C.A.O. voor de culturele instellingen van toepassing.

Financiële verantwoording

Indien u de verlies- en winstrekening over 2017 en de balans per 31 december 2017 wilt raadplegen dient u op de onderstaande link te klikken.

NOV-Jaarrekening-2017.pdf

ANBI-insteling

De stichting is met ingang van 1 januari 2012 door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aangemerkt. De stichting heeft daarbij tevens de status van culture ANBI verkregen.

Dit kan aanmerkelijke fiscale voordelen opleveren voor zowel de donateurs, vrijwilligers als de stichting zelf.

Wat zijn de voordelen?

1. De stichting is geen schenk- of erfbelasting verschuldigd wanneer zij grote donaties of baten uit een erfenis (in geld of natura) ontvangt.
2. De aan de stichting gedane donaties kunnen bij de Inkomstenbelasting in beginsel als gift worden afgetrokken. Giften zijn gelden die uit vrije wil en zonder tegenprestatie aan de stichting worden betaald. Denk bijvoorbeeld aan de donateurbijdrage van minimaal € 19 per jaar.
3. De niet door de stichting vergoedde onkosten die door de vrijwilligers worden gemaakt voor bijvoorbeeld het reizen tussen woonplaats en de plaats van het museum kunnen (samen met andere giften) als gift worden afgetrokken bij de Inkomstenbelasting, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Dit is het geval wanneer het museum financieel niet in staat is om onkostenvergoedingen uit te betalen aan de vrijwilligers. Op dit moment kan per gereden kilometer een bedrag van € 0.19 in aftrek worden gebracht. Houdt u er rekening mee dat een bepaald bedrag aan giften niet kan worden afgetrokken; dit is afhankelijk van uw inkomen.

Met ingang van 2012 kunnen onder bepaalde voorwaarden de aan de culturele ANBI’s gedane giften voor de aftrek bij de Inkomstenbelasting worden verhoogd met 25%. Ondernemingen mogen de giftenaftrek bij de Vennootschapsbelasting zelfs met 50% verhogen. Wij verwijzen voor de voorwaarden van donaties aan culture ANBI’s en de algemene voorwaarden voor de aftrek van giften naar de website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl

Published on  February 7th, 2018