privacy verklaring van de Stichting NOV museum

Privacy reglement van Stichting NOV

De Stichting NOV hanteert het volgende privacyreglement. Het reglement wordt op de website gepubliceerd en wordt kenbaar gemaakt aan alle vrijwilligers van de Stichting.

De reden is de EU verordening: VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)

Privacyreglement

 • Gegevens van de vrijwilligers worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en worden niet gedeeld met derden. De betreffende gegevens worden opgeslagen op de lokale PC welke zijn beveiligd met passwords en zijn derhalve alleen door het secretariaat in te zien.
 • Gegevens van de vrijwilligers die zijn opgeslagen door de Stichting zijn:
 • Naam, Geboortedatum
 • Adres en telefoongegevens, E-mailadres
 • Gegevens betreffende rijbevoegdheden voor bussen
 • Gegevens betreffende BHV opleiding
 • Een medewerker heeft het recht om de geregistreerde gegevens van hem zelf in te zien.
 • Op aangeven van de medewerker moet de Stichting gegevens van de medewerker wissen.

 

 • Gegevens van donateurs en sponsoren worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Deze gegevens zijn alleen bestemd voor communicatie, via mail, telefonisch of schriftelijk, tussen de Stichting NOV en de betrokkenen.
 • Deze gegevens worden bewaard zolang de personen donateur of sponsor zijn.
 • Deze gegevens zijn alleen in te zien voor de medewerkers van het secretariaat. De gegevens zijn opgeslagen op een lokale PC welke is beveiligd met een password.

 

 • Gegevens van personen die een schenking van materialen of voorwerpen  aan de Stichting doen worden genoteerd als schenker waarvan de naam en het tel. nr. worden genoteerd. Dit is een vereiste voor de certificering door de Friese Museum Federatie

 

 • Gegevens van bezoekers van de Stichting worden niet verzameld en niet opgeslagen..
 • Reserveringsgegevens worden opgeslagen en bewaard op de PC en worden alleen gebruikt voor de betreffende reservering. Deze gegevens worden ook gebruikt voor facturering en worden bewaard, zo lang de fiscale wetgeving dit vereist.

 

 • Tijdens evenementen in het museum kunnen foto’s worden gemaakt door medewerkers van de Stichting. Deze foto’s worden pas gemaakt na een mondelinge mededeling van de betreffende museummedewerker zodanig dat één of meerdere personen die niet gefotografeerd willen worden uit beeld kunnen stappen. De foto’s kunnen worden gebruikt voor de website van de Stichting, de facebook pagina van de Stichting en/of het personeelsblad van de Stichting.

 

 • Voorwerpen in het museum bevatten geen persoonlijke informatie die door bezoekers gebruikt kunnen worden of herleid kunnen worden naar de privacy van de betreffende levende persoon. Een voorbeeld is een OV- abonnement en/of chauffeurspassen met persoonlijke gegevens. Dergelijke documenten kunnen wel in het depot worden bewaard. Het depot is niet toegankelijk voor derden.
 • Indien vanuit historisch wetenschappelijk onderzoek persoonsgegevens noodzakelijk zijn, moet de betreffende persoon vooraf om toestemming worden gevraagd

Camera beleid;

 • In en rondom het museum hangen camera’s om museum te beschermen tegen oneigenlijk betreden, vernieling van eigendommen en/of het ontvreemden van eigendommem.
 • Bij het betreden van het terrein of de met camera’s beveiligde gebouwen gaat een bezoeker of medewerker akkoord met het registreren van de beelden
 • Het aanwezig zijn van camera beveiliging wordt middels borden aangegeven
 • Het inzien van de beelden kan alleen door het bestuur van de stichting
 • De beelden van de camera’s worden gedurende 4 dagen bewaard waarna deze automatisch worden gewist

Voor de medewerkers is de AVG is in te zien bij het secretariaat van de Stichting.

Voor belangstellenden is deze verordening in te zien via de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/verordening_2016_-_679_definitief.pdf

<< Ga terug naar de vorige pagina

Published on  June 21st, 2018